BG EN

Устав

image/jpeg

на "Интеркоафюр" - секция БългарияI. Общи положения

Чл. 1. Името на асоциацията е Internationale des Coiffeurs de Dames - "Интеркоафюр" - секция България. Името на асоциацията може да се съкрати като I.C.D. - секция България. Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел и действа в съответствие със законите на страната и в рамките на този устав.

II. Цели на асоциацията

Чл. 2 (1) "Интеркоафюр" - секция България цели да привлече най-талантливите български фризьори, за да работят заедно и да повишат професионалното си ниво.
(2) За постигане на тези цели "Интеркоафюр" - секция България се стреми:
1. Да привлече за членове в "Интеркоафюр" - секция България всички български фризьори, които притежават майсторско свидетелство;
2. Да подкрепя добрите взаимоотношения между членовете и да изгражда дух на взаимопомощ;
3. Да насърчава национално и международно обсъждане на материалните и духовни ценности и на моралните принципи в сферата на фризьорството.
(3) За да обедини различните нации, "Интеркоафюр" - секция България:
1. Организира конгреси, шоута, научни лекции, пътувания и различни прояви, които допринасят за постигане целите на "Интеркоафюр";
2. Изгражда система от информационни услуги и професионална библиотека. Следи за движението на цените на всички продукти и техника, свързани с професията
3. Публикува статии в професионални вестници и всекидневници,
4. Разпространява художествени снимки на модни прически, които отразяват духа на времето и естетическите тенденции и са с практическа професионална насоченост. За да постигне това "Интеркоафюр" - секция България ще бъде в постоянен контакт с професионалистите в областта;
5. Ще работи заедно с производители на козметични продукти, когато се отнася до използването на тези продукти или до разработването на нови;
6. Ще подпомага посещения на професионалисти от различни страни на обменни начала с цел усвояване на съответния език и научаване повече за фризьорското изкуство;
7. Ще следи всички членове да препоръчват нови членове на "Интеркоафюр" от България или от други страни в случаите, когато техни клиенти пътуват из България или в чужбина.

III. Членство
Чл. 3 "Интеркоафюр" - секция България има активни членове, младши членове и почетни членове.
Чл. 4 (1) Активният член:
1. Приема устава на "Интеркоафюр" - секция България;
2. Е над 25 години, с майсторско свидетелство по фризьорство. Той е добре известен и активно участва в състезания, образователни дейности или работи в сдружения на професионалисти;
3. Притежава или е притежавал реномиран фризьорски салон и има установена ценова листа;
4. Е спечелил доверие в цяла България;
5. Е получил 2/3 от гласовете на Годишното общо събрание, след като е представен от Управителния съвет.
(2) Младшият член:
1. Приема устава на "Интеркоафюр" - секция България;
2. Е под 25 години, когато го приемат за младши член;
3. Е активен и показва, че има желание да се образова и усъвършенства;
4. Притежава висок професионален морал;
5. Спечелил е доверие в региона, където работи;
6. Е получил 2/3 от гласовете на Годишното общо събрание, след като е представен от Управителния съвет.
(3) Общото събрание взима решение относно приемане на почетните членове. Почетните членове може да са от сферата на модата, изкуството или обществения сектор, стига по някакъв начин да са свързани с фризьорската професия.
Чл. 5 (1) Молбата за членство се подава до Управителния съвет и трябва да бъде придружена от две препоръки от членове на "Интеркоафюр" - секция България. Председателят има право да проучи фактите, изложени в молбата. Асоциацията не е длъжна да се аргументира в случай на неодобрение на молбата за членство. Препоръчителите на младши членове са отговорни за тях в срок от 3 години, т.е. през целия "младши" период на членство.
(2) Само кандидат с одобрена молба за членство може да бъде приет. Правото на членство не може да се прехвърля на друго лице. Съпрузи и други лица, с които член на "Интеркоафюр" - секция България съжителства, са добре дошли на неформални събирания, организирани от асоциацията.
(3) Членовете се задължават:
1. Да плащат годишния членски внос, определен от Общото събрание,
2. Да участват в Годишното общо събрание, освен ако не са сериозно възпрепятствани,
3. Да спазват устава на "Интеркоафюр" - секция България,
4. Да бъдат абсолютно лоялни към Асоциацията и да не допускат каквато и да било нелоялна конкуренция,
5. Да предоставят всякаква необходима информация на Управителния съвет и на препоръчителите относно кандидатите за членове,
6. Да поддържат дух на уважение, лоялност и приятелство между всички членове при всякакви обстоятелства,

(4) Младшите членове:
1. Плащат годишния членски внос, определен от Общото събрание, както следва:
- в размер на през първата година като младши член;
- в размер на 2/3 през втората година като младши член и
- цялата стойност през третата година.
2. Стават активни членове след тригодишния период като младши член.

Чл. 6 (1) Членството се прекратява, като за целта се подава молба до Управителния съвет или до Председателя, или директно до водещия протокола на Общото събрание.
(2) Прекратяването на членството е в сила от началото на следващата година.
В случай на смърт на даден член, съпругът (съпругата) може да подаде молба за прехвърляне правото на членство. Решението за това се взима от Общото събрание.
(3) В случай на нелоялно действие или действия против интересите на "Интеркоафюр" - секция България от страна на даден член, Управителният съвет има право да го изключи. Членът може да обжалва пред Общото събрание чрез писмена жалба до Управителния съвет в срок до 30 дни след получаване на известието за изключване. Общото събрание взима решение по отношение обжалването с 2/3 от гласовете.
(4) Член, който не е заплатил членския си внос за последната година и след като му е била отправена покана да го направи, бива изключен от Управителния съвет.
(5) Лицето, което вече не е член, няма право да използва символите и отличителните знаци на "Интеркоафюр" и е задължен да ги върне на Управителния съвет, без каквато и да е компенсация.

IV. Организационна структура

Чл. 7 Ръководни органи на асоциацията са:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет
3. Председател

Чл. 8 (1) Общото събрание се свиква два пъти в годината. Първото годишно общо събрание трябва да се състои преди края на м.юни, а Второто годишно общо събрание - преди м. ноември всяка година.


(2) Задачи на Първото годишно общо събрание:
1. Проверка на кворума;
2. Избор на Председател на събранието;
3. Избор на Секретар на събранието;
4. Избор на ревизори;
5. Прочитане на годишния отчет;
6. Решения относно размера на встъпителната вноска и размера на членския внос;
7. Избор на Председател на Асоциацията, членовете на Управителния съвет и на двама одитори и техните заместници;
8. Други задачи, поставени на вниманието на Управителния съвет в срок до десет дни преди провеждане на Събранието.

(3) Задачи на Второто годишно общо събрание:
1. Проверка на кворума;
2. Избор на председател на събранието;
3. Избор на секретар на събранието;
4. Избор на ревизори;
5. Счетоводен отчет и приемането му от ревизорите;
6. Гласуване на годишния счетоводен отчет;
7. Други задачи, поставени на вниманието на Управителния съвет в срок до десет дни преди провеждане на събранието.
(4) Поканите за общото събрание трябва да бъдат изпратени на членовете лично поне четиринайсет дни преди това.

Чл. 9 (1) Управителният съвет е отговорен за администрацията и оперативното управление на "Интеркоафюр" - секция България. Първото годишно общо събрание избира Управителен съвет всяка година. Няма ограничения в броя на мандатите, за които членовете на УС могат да бъдат преизбирани.
(2) Управителният съвет се състои от Председател и поне трима активни членове. Управителният съвет избира измежду членовете си заместник-председател, секретар и ковчежник (касиер).
(3) Управителният съвет има право да взима решения, когато присъстват Председателят или заместник-председателят и още поне двама от членовете на Съвета.
(4) Решенията са валидни при мнозинство на гласовете. Председателят има решаващ глас.
(5) Само Председателят или Заместник-председателят заедно с ковчежника имат право да подписват документи от името на "Интеркоафюр" - секция България.

Чл. 10 (1) Председателят ръководи заседанията на Управителния съвет, но не и заседанията на Общото събрание. Председателят се задължава да съблюдава спазването на настоящия устав, както и изпълнението на законодателството на Р. България, засягащо дейността на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Заместник-председателят поема функциите на Председателя в негово отсъствие.
(3) Скретарят води протокола на всички събрания, води кореспонденцията и представя всички писма и съобщения пред Управителния съвет. Ковчежникът събира членския внос, води счетоводството и всички сметки на "Интеркоафюр", както и регистър на членовете. В приложението към този устав са описани по-подробно отговорностите на членовете на Управителния съвет.

Чл. 11. Отчетният период е една календарна година. Счетоводството подлежи на ревизия поне един месец преди Второто годишно общо събрание през есента. Одиторите трябва да представят становището си по отношение на отчетите поне две седмици преди Второто годишно общо събрание през есента.

Чл. 12. (1) Първото годишно общо събрание трябва да се състои преди края на м.юни, а Второто - преди м. ноември всяка година.
(2) Поканите за присъствие трябва да бъдат изпратени на членовете лично поне четиринайсет дни преди Събранието.

Чл. 13. Задачи на Първото годишно общо събрание:
1) Избор на председател на събранието;
2) Избор на секретар на събранието;
3) Избор на ревизори;
4) Проверка на кворума;
5) Прочитане на годишния отчет;
6) Решения относно размера на встъпителната вноска и на членския внос;
7) Избор на председател и на другите членове на Борда на директорите, на двама одитори и техните заместници;
8) Други задачи, поставени на вниманието на Борда на директорите до десет дни преди Събранието.

Чл. 14. Задачи на Второто годишно общо събрание:
1) Избор на председател на събранието;
2) Избор на секретар на събранието;
3) Избор на ревизори;
4) Проверка на кворума;
5) Счетоводен отчет и приемането му от ревизорите;
6) Гласуване на годишния счетоводен отчет;
7) Други задачи, поставени пред Борда на директорите до десет дни преди събранието.

Чл. 15. Активните членове и младшите членове в третата година имат право на изказвания и глас, ако са платили годишния членски внос. Младшите членове в първата и втора година на членство имат право на един глас за всеки трима членове.

Чл. 16. Ако съществуват професионални несъгласия между членовете, отговорността е на Управителния съвет да се опита да ги разреши, преди да се предприемат други мерки.

Чл. 17. (1) Решение за промяна на устава или разпускане на "Интеркоафюр" - секция България може да се вземе на Общото събрание, за което членовете се информират в писмен вид и лично или се публикува съобщение в Държавен вестник четиринайсет дни преди събранието.
(2) За промяна на устава или разпускане на "Интеркоафюр" - секция България са необходими от гласовете.
(3) В случай на разпускане на "Интеркоафюр" - секция България събраните средства трябва да се използват за създаване на Фондация с името на Интеркоафюр и за обучение на млади амбициозни фризьори.

Чл. 18. Годишното общо събрание може да даде почетен медал с национална стойност на даден член, който се е отличил с работата си в "Интеркоафюр" - секция България. За да получи такъв почетен медал, той трябва да е бил активен участник в следните дейности:
1) Шоута и представления;
2) Работа в Управителния съвет;
3) Като представител в чужбина;
4) Дългосрочна професионална работа със значителни резултати.

Чл. 19. За всички неуредени в този устав случаи се прилага гражданското законодателство на Р. България.

ПРИЛОЖЕНИЕ

§ 1. Подробно описание на задълженията на членовете

Всяко избрано официално лице се задължава независимо да изпълнява следните задължения, приети от Годишното общо събрание на "Интеркоафюр" - секция България. "Независимо" означава, че той или тя трябва да изпълняват самостоятелно въпросните задължения. Ако се нуждаят от помощ, отново е тяхна отговорност да поискат такава. Всяко избрано официално лице се задължава да представи годишен отчет на Годишното общо събрание и на секретаря по годишния отчет.

(1) Председателят отговаря за:
· Всички международни дейности:
1. Международна кореспонденция,
2. Участие в международни срещи,
3. Координация на международни пътувания,
4. Изготвяне на годишен отчет пред Интеркоафюр Мондиал,
5. Предоставяне на отчет на всички членове с придружително писмо;
· Координация и управление на "Интеркоафюр" - секция България;
· Подготовка на събранията на Управителния съвет;
· Отговаря пред "Интеркоафюр Мондиал" и пред "Интеркоафюр" - секция България;
· Други проекти, ако това е необходимо.

(2) Заместник-председателят е ангажиран с:
· Всички дейности на национално ниво
1. Кореспонденция,
2. Организиране на национални срещи, председателстване на национални събрания,
3. Координация на пътувания в страната,
4. Предоставяне на отчет на всички членове с придружително писмо;
· Отговаря пред Председателя на "Интеркоафюр" - секция България и пред членовете на "Интеркоафюр" - секция България;
· Други проекти, ако това е необходимо.

(3) Художественият директор се занимава с:
· Превод на художествени материали;
· Изготвяне на прес-материали в сътрудничество с прес-секретаря;
· Организиране на национални шоута или фото-студиа в сътрудничество с втория художествен директор и ковчежника;
· Предствяне на "Интеркоафюр" - секция България в международни изяви;
· Представяне на "Интеркоафюр" - секция България в международни срещи;
· Избира и одобряване на снимки, публикувани под името на "Интеркоафюр" и уреждане на авторските права;
· Отговаря пред Председателя на "Интеркоафюр" - секция България и пред членовете;
· Предоставя отчет на всички членове с придружително писмо;
· Други проекти, ако това е необходимо.

(4) Втори художествен директор
· Организиране на национални шоута или фото-студиа в сътрудничество с художествения директор и ковчежника;
· Управление на художествената работа на младшите членове;
· Отговаря пред президента на "Интеркоафюр" - секция България и пред членовете на "Интеркоафюр" - секция България;
· Предоставяне на отчет на всички членове с придружително писмо;
· Други проекти, ако това е необходимо.

(5) Ковчежникът се занимава с:
· Всички финансови въпроси:
1. Сметки и парични трансфери,
2. Изготвяне и управление на годишния бюджет,
3. Изготвяне и управление на бюджетите на различните шоута и т.н.,
4. Всички финансови операции;
· Взима решения по финансови въпроси и по проекти на "Интеркоафюр" - секция България;
· Представя счетоводните отчети пред Годишното общо събрание;
· Изпраща отчетите на ревизорите навреме;
· Предоставя финансови отчети на членовете два пъти годишно;
· Отговаря пред председателя на "Интеркоафюр" - секция България, членовете и пред ковчежника на Интеркоафюр Мондиал;
· Други проекти, ако това е необходимо.

(6) Секретар:
· Отговорен е за цялата информация;
· Работи като секретар на международни срещи, ако е необходимо;
· Държи списъка на членовете заедно с ковчежника;
· Изпраща списъка на членовете в централния офис в началото на всяка година;
· Печата и разпраща писма на членовете;
· Печата и разпраща покани за събранията;
· Печата и разпраща протоколите от събранията;
· Пише и изчита годишния отчет на Общото годишно събрание;
· Въвежда промените в устава;
· Изготвя различни въпросници и т.н.;
· Изготвя списък на кавалерите на ордени, наградените с почетен медал и други такива;
· Изготвя и изпраща работните сертификати;
· Изготвя и разпраща писма и картички;
· Поддържа архивите;
· Отговаря пред Председателя на "Интеркоафюр" - секция България и пред членовете на "Интеркоафюр" - секция България;
· Той е "центърът" - знае всичко.

(7) Прессекретар:
· Занимава се с рекламата на "Интеркоафюр" - секция България:
1. Работи с пресата,
2. Комуникира между артистичните директори и пресата,
3. Изпраща прескомюникета в Париж и до други секции на "Интеркоафюр", ако е необходимо,
4. Координира всички публични изяви,
5. Член е на всички комитети, участва в събития и изяви на "Интеркоафюр" - секция България;
· Предоставя финансови отчети на членовете два пъти годишно;
· Отговаря пред прдседателя на "Интеркоафюр" - секция България, пред членовете и пред ковчежника на Интеркоафюр Мондиал;
· Други проекти, ако това е необходимо.

(8) Членове
· Участват във всички прояви;
· Участват в работата на Борда на директорите, ако е необходимо.